Reklamační řád

Jak postupovat při reklamaci nebo vracení zboží ?

Reklamace: 

 1. Stáhněte FORMULÁŘ PRO REKLAMACI CZ
 2. Řádně vyplňte FORMULÁŘ PRO REKLAMACI. Pokud se FORMULÁŘ PRO REKLAMACI nevyplní, reklamace se nezařadí do evidence a tím pádem nezačne reklamační 30ti denní zákonná lhůta. 
 3. Ke zboží přibalte kopii daňového dokladu( faktura ), který jste obdrželi při nákupu - v krabici (nebo emailem).
 4. Zboží řádně zabalte do kartonové krabice, která musí být pořádně vyztužené z každé strany pro zabránění posunu zboží v krabici. Za obsah zásilky, stejně tak jako za poškození zboží, pokud k tomu dojde v průběhu přepravy do našeho servisního střediska, společnost nejlevnejsiautoradia.cz ( TOMDO s.r.o. ) neručí a to z důvodu nemožnosti zkontrolování obsahu zásilky před odesláním resp. nedostatečného zabalení reklamovaného zboží a proto veškerou zodpovědnost nese odesílatel zboží.Na vzniklou škodu během dopravy se záruka nevztahuje, pojistné události zboží s přepravci naše společnost neřeší. Pokud se nejedná o velmi viditelné poškození balíku při předání, zboží nepřebíráme.
 5. Zašlete zboží na adresu nejlevnejsiautoradia.cz, TOMDO s.r.o., Horná Tižina 25, 013 06 Terchová, Slovenská republika.

Vracení zboží 

 1. Pokud se jedná o odstoupení od smlouvy ve 14ti denní lhůtě, stáhněte Formulář pro vrácení zboží CZ
 2. Ke zboží přibalte originál daňový doklad ( faktura ), který jste obdrželi při nákupu - v krabici (nebo emailem ).
 3. Zboží řádně zabalte do kartonové krabice, která musí být pořádně vyztužené z každé strany pro zabránění posunu zboží v krabici. Za obsah zásilky, stejně tak jako za poškození zboží, pokud k tomu dojde v průběhu přepravy do našeho servisního střediska, společnost nejlevnejsiautoradia.cz ( TOMDO s.r.o. ) neručí a to z důvodu nemožnosti zkontrolování obsahu zásilky před odesláním resp. nedostatečného zabalení reklamovaného zboží a proto veškerou zodpovědnost nese odesílatel zboží.Na vzniklou škodu během dopravy se záruka nevztahuje, pojistné události zboží s přepravci naše společnost neřeší. Pokud se nejedná o velmi viditelné poškození balíku při předání, zboží nepřebíráme.
 4. Zašlete zboží na adresu nejlevnejsiautoradia.cz, TOMDO s.r.o., Horná Tižina 25, 013 06 Terchová, Slovenská republika

 

Reklamační řád ve znění Zákona č.j. 40/1964 Sb. Občanský zákoník podle § 615 až § 626

 Článek I - Právo na uplatnění reklamace 

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má spotřebitel právo vadu reklamovat pro rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zboží bylo čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo všeobecnými hygienickými zásadami. 

Spotřebitel je povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel, rovněž i podmínky stanovené pro používání zboží v záručním listu nebo návodu k použití, užívat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností a dále nesmí porušit plomby, je-li zboží zaplombováno.

Článek II - Místo uplatnění reklamace

Vadu lze vytknout v kterékoli provozovně prodávajícího, u jiné osoby, o které prodávající seznámil kupujícího před uzavřením smlouvy nebo před odesláním objednávky, nebo prostředky dálkové komunikace na adrese sídla nebo místa podnikání prodávajícího nebo na jiné adrese, o které prodávající seznámil kupujícího při uzavření smlouvy nebo po uzavření smlouvy.

K uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy postačuje doklad o zakoupení (doklad z ERP). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje iv případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník jej nemá. V takovém případě se reklamace musí přijmout, přičemž se na zboží poskytne 24měsíční záruka, ne však delší, ačkoli taková delší záruční doba mohla být vyznačena ve ztraceném záručním listu při prodloužené záruce (tzv. spotřebitelská záruka dle § 626).

Článek III - Odpovědnost obchodníka

Prodaná věc musí být v souladu s dohodnutými požadavky (§ 616) a všeobecnými požadavky (§ 617).

Při prodeji zboží tedy prodávající odpovídá za to, že zboží je v souladu se spotřebitelskou kupní smlouvou, tj. že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi provedené reklamy očekávané, příp. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům, právním předpisům, je v určeném odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající při použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Pokud zboží při převzetí spotřebitelem má vady, je v rozporu se spotřebitelskou kupní smlouvou. Prodávající odpovídá spotřebiteli za vady, které se projevují jako rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou.

Prodávající neodpovídá za rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou, pokud

 • spotřebitel vadu zboží způsobil sám,
 • spotřebitel před převzetím zboží o vadě zboží věděl,
 • reklamace spotřebitele odporuje povaze zboží, zejména uplynutí doby trvanlivosti, spotřeby nebo životnosti zboží,

Prodávající neodpovídá za vady:

 • pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží,
 • které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží, jeho nesprávným či nadměrným používáním, nebo po uplynutí doby životnosti zboží,
 • spojené s porušením ochranné plomby na zboží,
 • způsobené zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součást.

Článek IV - Odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady (§ 619): Prodávající odpovídá za jakoukoli vadu, kterou má prodaná věc v době jejího dodání a která se projeví do dvou let od dodání věci.

Při použité věci se strany mohou dohodnout na kratší době odpovědnosti prodávajícího za vady, ne však kratší než jeden rok od dodání věci.

Prodávající odpovídá za vadu, která byla způsobena nesprávnou montáží nebo instalací věci, pokud

 1. a) montáž nebo instalace byla součástí kupní smlouvy a byla provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost, nebo
 2. b) montáž nebo instalaci, kterou měl provést kupující, provedl kupující nesprávně v důsledku nedostatků návodu k montáži nebo instalaci, který mu poskytl prodávající

Spotřebitelská záruka (§ 626): Výrobce nebo prodávající může poskytnout kupujícímu spotřebitelskou záruku, kterou se zaváží vrátit kupujícímu kupní cenu, vyměnit nebo opravit prodanou věc nebo zajistit její údržbu nad rozsah práv vyplývajících z odpovědnosti za vady. Kupující má právo požadovat od výrobce nebo prodávajícího, který poskytl spotřebitelskou záruku, plnění ze spotřebitelské záruky za podmínek uvedených v záručním listu nebo v související reklamě dostupné v době uzavření kupní smlouvy nebo před jejím uzavřením. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této delší záruky. Pokud výrobce (dodavatel prodávajícího) poskytuje na své výrobky delší záruční dobu než 24 měsíců, prodávající nesmí tuto dobu zkrátit, i když se to týká jen některé součástky věci.

Článek V - Práva spotřebitele

Má-li zboží vady musí na ně kupující upozornit do dvou měsíců od zjištění vady, nejpozději do uplynutí záruční doby.

Kupující má právo zvolit si odstranění vady výměnou věci nebo opravou věci. Kupující si nemůže zvolit způsob odstranění vady, který není možný nebo který by ve srovnání s druhým způsobem odstranění vady způsobil prodávajícímu nepřiměřené náklady s ohledem na všechny okolnosti, zejména na hodnotu, kterou by měla věc bez vady, na závažnost vady a na skutečnost, zda by druhý způsob odstranění vady způsobil kupujícímu značné obtíže.

Prodávající může odmítnout odstranění vady, pokud oprava ani výměna nejsou možné nebo pokud by vyžadovaly nepřiměřené náklady s ohledem na všechny okolnosti, včetně okolností uvedených výše.

Prodávající opraví nebo vymění věc v přiměřené lhůtě poté, co kupující vytkl vadu, bezplatně, na vlastní náklady a bez způsobení závažných obtíží kupujícímu s ohledem na povahu věci a účel, pro který kupující věc požadoval.

Pro účely opravy nebo výměny kupující předá nebo zpřístupní věc prodávajícímu nebo jiné osobě oznámené prodávajícím. Náklady převzetí věci nese prodávající.

Prodávající dodá opravenou věc nebo náhradní věc kupujícímu na vlastní náklady stejným nebo obdobným způsobem, jakým mu kupující dodal vadnou věc, nedohodnou-li se strany jinak. 

Nepřevezme-li kupující věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy ji měl převzít, může prodávající věc prodat. Jde-li o věc větší hodnoty, prodávající kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumí a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu pro převzetí věci. Prodávající neprodleně po prodeji vyplatí kupujícímu výtěžek z prodeje věci po odečtení nákladů, které účelně vynaložil na její úschovu a prodej, uplatní-li kupující právo na podíl z výtěžku v přiměřené lhůtě uvedené prodávajícím v oznámení o zamýšleném prodeji věci. Prodávající může věc na vlastní náklady zničit, nepodařilo-li se ji prodat nebo jestliže předpokládaný výtěžek z prodeje nebude postačovat ani k úhradě nákladů, které prodávající účelně vynaložil na úschovu věci, a nákladů, které by prodávající musel nutně vynaložit na její prodej.

Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy i bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty, pokud:

 • prodávající věc neopravil ani nevyměnil,
 • prodávající odmítl odstranit vadu
 • věc má stejnou vadu navzdory opravě nebo výměně věci,
 • vada je tak závažné povahy, že odůvodňuje okamžitou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, nebo
 • prodávající prohlásil nebo je z okolností zřejmé, že vadu neodstraní v přiměřené lhůtě nebo bez způsobení závažných obtíží pro kupujícího.

Při posuzování práva kupujícího na slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy se zohlední všechny okolnosti, zejména druh a hodnota věci, povaha a závažnost vady a možnost od kupujícího objektivně žádat, aby důvěřoval ve schopnost prodávajícího odstranit vadu. Sleva z kupní ceny musí být přiměřená rozdílu hodnoty prodané věci a hodnoty, kterou by věc měla, pokud by byla bez vad.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jestliže se kupující spolupodílel na vzniku vady nebo je-li vada zanedbatelná. Důkazní břemeno, že se kupující spolupodílel na vzniku vady a že vada je zanedbatelná, nese prodávající.

Pokud se smlouva týká koupě více věcí, kupující může od ní odstoupit jen ve vztahu k vadné věci. Ve vztahu k ostatním věcem může odstoupit od smlouvy, jen nelze-li důvodně očekávat, že bude mít zájem ponechat si ostatní věci bez vadné věci.

Kupující po odstoupení od smlouvy nebo její části vrátí věc prodávajícímu na náklady prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění věci, která byla nainstalována v souladu s její povahou a účelem před tím, než se vada projevila. Pokud prodávající věc v přiměřené lhůtě neodstraní, může kupující zajistit odstranění a doručení věci prodávajícímu na náklady a nebezpečí prodávajícího.

Prodávající po odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu kupní cenu nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení věci prodávajícímu nebo po prokázání, že kupující zaslal věc prodávajícímu, podle toho, který okamžik nastane dříve.

Prodávající vrátí kupní cenu kupujícímu nebo mu vyplatí slevu z kupní ceny stejným způsobem, jaký použil kupující při zaplacení kupní ceny, pokud kupující výslovně nesouhlasí s jiným způsobem úhrady. Veškeré náklady spojené s úhradou nese prodávající.

Prodávající nemá právo na náhradu škody způsobenou běžným opotřebováním věci a na úplatu za běžné užívání věci před odstoupením od kupní smlouvy.

Odmítne-li prodávající odpovědnost za vady , důvody odmítnutí písemně sdělí kupujícímu. Pokud kupující znaleckým posudkem nebo odborným stanoviskem vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou nebo notifikovanou osobou prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může vytknout vadu opakovaně a prodávající nemůže odmítnout odpovědnost za vadu.

Kupující uplatňuje reklamaci prostřednictvím dálkové komunikace (dopisem, telefonicky nebo mailem) a je povinen reklamované zboží spolu s kopií dokladu o zakoupení zboží doručit nebo zpřístupnit prodávajícímu.

Prodávající poskytne kupujícímu písemné potvrzení o vytčení vady neprodleně po vytčení vady kupujícím. Prodávající v potvrzení o vytčení vady uvede lhůtu, ve které vadu odstraní. Lhůta oznámená podle předchozí věty nesmí být delší než 30 dnů ode dne vytčení vady, není-li delší lhůta odůvodněna objektivním důvodem, který prodávající nemůže ovlivnit.

Článek VI - Reklamace použitého a vadného zboží

Při prodeji použitých nebo vadných věcí musí prodávající zajistit zřetelné označení, že jde o vadné nebo použité zboží. Prodávající má povinnost upozornit spotřebitele, o jakou vadu se jedná.

U použitých a vadných věcí neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením, o kterých byl kupující při jejich prodeji informován. U věcí prodávaných za nižší ceny neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

 

POUČENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU A SMLOUVY UZAVŘENÉ MIMO PROVOZNÍCH PROSTORU OBCHODNÍKA

 1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů podle délky lhůty pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka podle § 20 ods. 1 zákona č . 108/2024 Sb . . Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba kromě dopravce převezmete zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adrese: TOMDO sro, Horní Tižina 25, Terchová 01306, IČO: 45 905 037, DIČ: 2 , DIČ: SK2023126380,  www.nejlevnejsiautoradia.cz , 722 091 294

Za tímto účelem můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali, jeho použití však není povinné. Máte-li zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky prostřednictvím našeho webového sídla:  www.nejlevnejsiautoradia.cz ,  info@nejlevnejsiautoradia.cz Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme na trvanlivém médiu (například e-mailem).

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, zašlete-li oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

 1. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme.

Platby Vám budou vráceny nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem úhrady, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

S vrácením platby můžeme čekat do vrácení zboží zpět na naši adresu nebo do prokázání, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Jak lze vrátit zboží po odstoupení od smlouvy

 1. a) Zašlete nám zboží zpět nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty.
 2. b) Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy
 3. c) Odpovídáte jen za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

Reklamační řád je platný od 01.07.2024