Obchodní podmínky

Provozovatel Internetového obchodu:

TOMDO s.r.o.
Horná Tižina 25
013 06 Terchová
IČO: 45 905 037
DIČ: 2023126380
IČ DPH: SK2023126380
Bankovní spojení: SK33 8330 0000 0020 0252 5117
FIO banka
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina oddíl: Sro, vložka číslo:53680/L

 

Obchodní podmínky pro kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím e -shopu www.nejlevnejsieautoradia.cz

Článek 1
Všeobecné ustanovení

Provozovatelem e- shopu je TOMDO sro, Horní Tižina 25, Terchová 01306, IČO: 45 905 037, DIČ: 2023126380, DIČ: SK2023126380 ( dále jen ,, prodávající, nebo , Nákup zboží prostřednictvím e -shopu  www.nejlevnejsiautoradia.cz  mohou uskutečnit fyzické i právnické osoby (dále jen „kupující“).

Kupujícím může být spotřebitel nebo jiný obchodník.

Práva podle Zákona čj. 108/2024 o ochraně spotřebitele se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a spotřebitelem.

 • spotřebitelem je FO, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo povolání
 • obchodníkem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo povolání

Dohled provádí SOI: Inspektorát SOI pro Žilinský kraj, Předměstská 71, PO Box B-89; 011 79 Žilina 1, odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele, e-mail: za@soi.sk

Článek 2
Postup při objednávání

Kupující si může přes e- shop objednat jakékoli zboží, u kterého je umístěno tlačítko „PŘIDEJ DO KOŠÍKU“.  Po vyjmutí zboží vložením do košíku kliknutím na ikonu „ZOBRAZIT KOŠÍK“ lze uskutečnit objednávku kliknutím na „POKRAČOVAT NA OBJEDNÁVKU“. Následně kupující vyplní objednávkový formulář a odešle jej kliknutím na ikonu „ODESLAT“. Po vytvoření objednávky bude tato zaregistrována v systému o čemž bude kupující informován e-mailovým oznámením nebo SMS o přijetí objednávky. Okamžikem přijetí oznámení do mailové schránky kupujícího o přijetí objednávky se objednávka považuje za doručenou.

 Článek 3
Cenové a platební podmínky

Všechny ceny zboží jsou konečné, včetně 21% DPH. Jsme plátci DPH. Zboží posíláme:

Kurýr - PPL. Obchodní podmínky PPL naleznete zde https://www.ppl.cz/documents/20122/1825980/ppl_cz_obchodni_podminky.pdf/80b8645c-14e6-e5ce-b9ca-06c60a9c8239 

Při platbě předem na účet - zboží odesílané SPS. Obchodní podmínky PPL naleznete zde https://www.ppl.cz/documents/20122/1825980/ppl_cz_obchodni_podminky.pdf/80b8645c-14e6-e5ce-b9ca-06c60a9c8239 

 Článek 4
Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

 • Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odeslání objednávky, pokud se s kupujícím nedohodl jinak nebo nebyla dohodnuta lhůta, která je pro kupujícího mimořádně důležitá.
 • Pokud zboží není fyzicky na skladě a dodání by trvalo více než 30 dní, nebo více než by byla dohodnuta lhůta, prodávající o tomto informuje kupujícího a tento má právo od objednávky odstoupit.
 • Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu vše, co od něj na základě smlouvy obdržel.
 • K ceně zboží účtujeme poplatek za přepravu PPL (tzn. poštovné, poplatek za dobírku a náklady související s odesláním zásilky) v částce =178,- CZK
 • K ceně zboží účtujeme poplatek za přepravu PPL při platbě předem na účet (tzn. poštovné, poplatek za poštovné a náklady související s odesláním zásilky) v částce =149,- CZK.
 • K ceně zboží při nákupu nad =5000,- CZK (pouze ČR) účtujeme poplatek za přepravu SPS (tzn. poštovné, poplatek za dobírku a náklady související s odesláním zásilky) v částce =29,- CZK.
 • K ceně zboží při nákupu nad =5000,- CZK (pouze ČR) účtujeme poplatek za přepravu SPS (tzn. poštovné při platbě předem na účet a náklady související s odesláním zásilky) v částce =0,- CZK

 Článek 5
Právo kupujícího odstoupit od smlouvy při nákupu přes e- shop
 

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy se vztahuje pouze na spotřebitelské smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a spotřebitelem. 

POUČENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  UZAVŘENÉ NA DÁLKU

 1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba kromě dopravce převezmete zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adrese: TOMDO sro, Horní Tižina 25, Terchová 01306, IČO: 45 905 037, DIČ: 2 , DIČ: SK2023126380, info@nejlevnejsiautoradia.cz

Za tímto účelem můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali, jeho použití však není povinné.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, zašlete-li oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

 1. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme.

Platby Vám budou vráceny nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem úhrady, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy .

Odpovídáte jen za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 Článek 6
Reklamační podmínky

 • Kupující si zboží musí vizuálně zkontrolovat ihned při a po doručení zboží. Má nárok zboží nepřevzít, je-li na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo je-li zboží neúplné. V takovém případě je povinen sepsat s doručovatelem protokol o škodě nebo zásilku odmítnout převzít.
 • Záruční doba zboží je 24 měsíců.
 • Má-li zboží vady musí na ně kupující upozornit do dvou měsíců od zjištění vady, nejpozději do uplynutí záruční doby.
 • Kupující má právo zvolit si odstranění vady výměnou věci nebo opravou věci. Kupující si nemůže zvolit způsob odstranění vady, který není možný nebo který by ve srovnání s druhým způsobem odstranění vady způsobil prodávajícímu nepřiměřené náklady s ohledem na všechny okolnosti, zejména na hodnotu, kterou by měla věc bez vady, na závažnost vady a na skutečnost, zda by druhý způsob odstranění vady způsobil kupujícímu značné obtíže.
 • Prodávající může odmítnout odstranění vady, pokud oprava ani výměna nejsou možné nebo pokud by vyžadovaly nepřiměřené náklady s ohledem na všechny okolnosti, včetně okolností uvedených výše.
 • Prodávající opraví nebo vymění věc v přiměřené lhůtě poté, co kupující vytkl vadu, bezplatně, na vlastní náklady a bez způsobení závažných obtíží kupujícímu s ohledem na povahu věci a účel, pro který kupující věc požadoval.
 • Pro účely opravy nebo výměny kupující předá nebo zpřístupní věc prodávajícímu nebo jiné osobě oznámené prodávajícím. Náklady převzetí věci nese prodávající.
 • Prodávající dodá opravenou věc nebo náhradní věc kupujícímu na vlastní náklady stejným nebo obdobným způsobem, jakým mu kupující dodal vadnou věc, nedohodnou-li se strany jinak.
 • Nepřevezme-li kupující věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy ji měl převzít, může prodávající věc prodat. Jde-li o věc větší hodnoty, prodávající kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumí a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu pro převzetí věci. Prodávající neprodleně po prodeji vyplatí kupujícímu výtěžek z prodeje věci po odečtení nákladů, které účelně vynaložil na její úschovu a prodej, uplatní-li kupující právo na podíl z výtěžku v přiměřené lhůtě uvedené prodávajícím v oznámení o zamýšleném prodeji věci. Prodávající může věc na vlastní náklady zničit, nepodařilo-li se ji prodat nebo jestliže předpokládaný výtěžek z prodeje nebude postačovat ani k úhradě nákladů, které prodávající účelně vynaložil na úschovu věci, a nákladů, které by prodávající musel nutně vynaložit na její prodej.
 • Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy i bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty, pokud:
 • prodávající věc neopravil ani nevyměnil,
 • prodávající odmítl odstranit vadu
 • věc má stejnou vadu navzdory opravě nebo výměně věci,
 • vada je tak závažné povahy, že odůvodňuje okamžitou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, nebo
 • prodávající prohlásil nebo je z okolností zřejmé, že vadu neodstraní v přiměřené lhůtě nebo bez způsobení závažných obtíží pro kupujícího.
  • Při posuzování práva kupujícího na slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy se zohlední všechny okolnosti, zejména druh a hodnota věci, povaha a závažnost vady a možnost od kupujícího objektivně žádat, aby důvěřoval ve schopnost prodávajícího odstranit vadu. Sleva z kupní ceny musí být přiměřená rozdílu hodnoty prodané věci a hodnoty, kterou by věc měla, pokud by byla bez vad.
  • Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jestliže se kupující spolupodílel na vzniku vady nebo je-li vada zanedbatelná. Důkazní břemeno, že se kupující spolupodílel na vzniku vady a že vada je zanedbatelná, nese prodávající.
  • Pokud se smlouva týká koupě více věcí, kupující může od ní odstoupit jen ve vztahu k vadné věci. Ve vztahu k ostatním věcem může odstoupit od smlouvy, jen nelze-li důvodně očekávat, že bude mít zájem ponechat si ostatní věci bez vadné věci.
  • Kupující po odstoupení od smlouvy nebo její části vrátí věc prodávajícímu na náklady prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění věci, která byla nainstalována v souladu s její povahou a účelem před tím, než se vada projevila. Pokud prodávající věc v přiměřené lhůtě neodstraní, může kupující zajistit odstranění a doručení věci prodávajícímu na náklady a nebezpečí prodávajícího.
  • Prodávající po odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu kupní cenu nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení věci prodávajícímu nebo po prokázání, že kupující zaslal věc prodávajícímu, podle toho, který okamžik nastane dříve.
  • Prodávající vrátí kupní cenu kupujícímu nebo mu vyplatí slevu z kupní ceny stejným způsobem, jaký použil kupující při zaplacení kupní ceny, pokud kupující výslovně nesouhlasí s jiným způsobem úhrady. Veškeré náklady spojené s úhradou nese prodávající.
  • Prodávající nemá právo na náhradu škody způsobenou běžným opotřebováním věci a na úplatu za běžné užívání věci před odstoupením od kupní smlouvy.
 • Odmítne-li prodávající odpovědnost za vady , důvody odmítnutí písemně sdělí kupujícímu. Pokud kupující znaleckým posudkem nebo odborným stanoviskem vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou nebo notifikovanou osobou prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může vytknout vadu opakovaně a prodávající nemůže odmítnout odpovědnost za vadu.
 • Kupující uplatňuje reklamaci prostřednictvím dálkové komunikace (dopisem, telefonicky nebo mailem) a je povinen reklamované zboží spolu s kopií dokladu o zakoupení zboží doručit nebo zpřístupnit prodávajícímu.
 • Prodávající poskytne kupujícímu písemné potvrzení o vytčení vady neprodleně po vytčení vady kupujícím. Prodávající v potvrzení o vytčení vady uvede lhůtu, ve které vadu odstraní. Lhůta oznámená podle předchozí věty nesmí být delší než 30 dnů ode dne vytčení vady, není-li delší lhůta odůvodněna objektivním důvodem, který prodávající nemůže ovlivnit.

Článek 7
Ochrana osobních údajů

Prodávající se při zpracování osobních údajů řídí Zákonem č.j. 18/2018 Sz . o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení faktury a dodání zboží a jsou chráněny ve smyslu zákona.

 1. Společnost TOMDO sro . se sídlem Horná Tižina 25, 013 06 Techová , IČO 45 905 037, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Žilině oddíl Sro ., vložka 53680/L (dále jen „prodávající“ nebo „správce“ ) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu (EU)č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ ), následující osobní údaje:

o    jméno, příjmení o    e-mailovou adresu o    telefonní číslo o    adresu/sídlo

 1. Výše uvedené osobní údaje je nutno zpracovat pro vyřízení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje Čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení - zpracování je nezbytné pro výkon smlouvy.
  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění podle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě článku. Čl. 1 písm. c) af) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
 2. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiné obchodní zprávy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato oznámení lze kdykoli jakýmkoli způsobem - například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení - odhlásit.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností MACO AUDIO sro . (správce) tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
  a) Bohemiasoft sro . (provozovatel ehsopového systému WEBAREAL), firma Shoptet , as . (provozovatel ehsopového systému Shoptet ), firma Unihost sro . (správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra), Heureka Shopping sro . (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti)
  b) Czech Parcel Service sro ., přepravní společnost, sídlem Senecká cesta 1, 900 28, Ivanka u Dunaje
  c) DHL Parcel Slovensko spol. s ro ., přepravní společnost, sídlem Na pantech 18, 831 06, Bratislava
  d) Všeobecná úvěrová banka as ., vyřizování žádostí spotřebitelů o poskytnutí spotřebitelských úvěrů, sídlem Mlynské nivy 1, 829 90, Bratislava
  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU .
 4. Správce nemá osobu tzn. pověřence. Správce je možné kontaktovat na emailové adrese info@nejlevnejsieautoradia.cz
 5. Správce osobních údajů, jako provozovatel webové stránky www.nejlevnejsiautoradia.cz používá na této webové stránce soubory cookies , které jsou zde použity pro účely:
  - měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách - základní funkčnosti webových stránekSběr cookies pro účely uvedené výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje jej čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení.
  Webové stránky lze používat iv režimu, který neumožňuje shromažďování údajů o chování návštěvníků webu - tento režim je možné buď nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 1.2. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena neprodleně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  Podá-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, není možné v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  Cookies , které se sklízejí za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  - Poskytovatelem služby Google Analytics , provozované společností Google Inc. , sídlem 1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View , CA 94043, USA
 6. Prosíme vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  - zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení - vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce - požadovat od nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo požadovat omezení zpracování- požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů, vymazání provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce- na přenosnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy - požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva byla podle Nařízení porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Dohled provádí SOI pro Žilinský kraj, Předměstská 71, PO Box B-89; 011 79 Žilina 1, odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele, e-mail: za@soi.sk 

Alternativní řešení spotřebitelských sporů :

 • Podle Zákona č.. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů účinného od 1.1.2016 jsou orgány alternativního řešení sporů ze zákona Úřad pro regulaci síťových odvětví, Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb a Slovenská obchodní inspekce.
 • Spotřebitel má právo podat obchodníkovi žádost o nápravu, pokud mezi spotřebitelem a obchodníkem vznikne spor z uplatnění práv z odpovědnosti za vady nebo pokud se spotřebitel domnívá, že obchodník porušil jiná práva spotřebitele.
 • Obchodník informuje spotřebitele na trvanlivém médiu o příslušných subjektech alternativního řešení sporů, pokud obchodník odpověděl zamítavě na žádost.
 • Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „návrh“) subjektu alternativního řešení sporů, pokud obchodník na žádost podle odstavce 1 odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.
 • Návrh podává spotřebitel příslušnému subjektu alternativního řešení sporů; možnost obrátit se na soud tím není dotčena.
 • Jsou-li na alternativní řešení sporu příslušné několik subjektů alternativního řešení sporů, právo volby, kterému z nich podá návrh, má spotřebitel. Na ustanovení smlouvy, která zavazují spotřebitele podat návrh na předem určený subjekt alternativního řešení sporů, se nepřihlíží.
 • K návrhu spotřebitel přiloží doklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu. Pokud jde o spor z uplatnění práv z odpovědnosti za vady, spotřebitel může již v návrhu uvést svůj souhlas se zajištěním vyjádření odborně způsobilé osoby.
 • Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu, nestanoví-li pravidla alternativního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů jinak. K podání návrhu může spotřebitel využít formulář, jehož vzor je dostupný na webovém sídle ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů.

 

Závěrečná ustanovení:
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.  Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 01.07.2024 .

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Horná Tižina 25, 013 06 Terchová, SK, adresa elektronické pošty info@nejlevnejsiautoradia.cz, telefon 722 091 294.

Obchodní podmínky jsou platné od 01.07.2024

 

FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)  

– Komu: je TOMDO sro, Horní Tižina 25, Terchová 01306, IČO: 45 905 037, DIČ: 2023126380, DIČ: SK2023126380 (www.nejlevnejsieautoradia.cz)

– Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží: ...................................... .................................................. ....................

– Datum přijetí zboží : ................................

– Jméno a příjmení spotřebitele/odběratele : .......................................... .................................................. ...................................

– Adresa spotřebitele/odběratele : ............................................ .................................................. .................................

– Podpis spotřebitele/odběratele (pouze pokud se tento formulář podává v listinné podobě) .................................. ...........

– Datum ......................................